För ett bättre värld

FoodEcoBox´s etik & miljö policy

Vi eftersträvar att alltid göra rätt för oss i alla led och lämna en bättre värld efter oss i så stor utsträckning som möjligt!

Etik & rättvise policy

1. Mänskliga Rättigheter: Vi förbinder oss att respektera och främja mänskliga rättigheter i alla våra verksamheter och affärsrelationer. Vi ska inte tolerera eller medverka till brott mot mänskliga rättigheter, inklusive men inte begränsat till barnarbete och tvångsarbete. Alla våra affärsaktiviteter måste genomföras i enlighet med internationella standarder för mänskliga rättigheter.

2. Jämställdhet och Jämlikhet: Vi strävar efter att skapa en arbetsmiljö som främjar jämställdhet och jämlikhet för alla anställda. Diskriminering baserad på kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell läggning eller någon annan faktor kommer inte att tolereras. Vi kommer att tillhandahålla resurser och utbildning för att säkerställa att alla anställda behandlas rättvist och likvärdigt.

3. Antikorruption och Affärsetik: Vi följer strikta regler och riktlinjer för att förhindra korruption och mutbrott i alla våra affärsaktiviteter. Det inkluderar att undvika intressekonflikter, att inte delta i eller ge mutor, och att agera i enlighet med lagar och regler som rör politisk påverkan, konkurrens på lika villkor och äganderätt. Vi förväntar oss att alla våra anställda och affärspartners följer dessa riktlinjer och att eventuella överträdelser rapporteras och hanteras på ett lämpligt sätt.

4. Föreningsfrihet och Kollektiva Förhandlingar: Vi respekterar och stödjer rätten till föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar för alla anställda. Vi erkänner arbetstagarnas rätt att organisera sig fackligt och att förhandla kollektivt om sina arbetsvillkor och löner. Vi förbinder oss att samarbeta öppet och konstruktivt med fackföreningar och andra representanter för arbetstagarna för att främja en positiv arbetsrelation.

Denna policy är en central del av vårt företagsidentitet och alla anställda och affärspartners förväntas följa den. Genom att följa dessa riktlinjer bidrar vi till att skapa en rättvis, etisk och hållbar affärsmiljö både internt och externt.

Miljö policy

Vi förbinder oss att minimera vår påverkan på miljön och att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt som främjar ekologiskt ansvar och respekt för naturen. Vår miljöpolicy omfattar följande åtaganden:

1. Hållbar Resursanvändning: Vi strävar efter att effektivisera vår användning av naturresurser och minimera avfall och utsläpp i hela vår verksamhetskedja. Genom att använda resurser som energi, vatten och råmaterial på ett ansvarsfullt sätt minskar vi vår miljöpåverkan och främjar långsiktig hållbarhet.

2. Klimatpåverkan: Vi arbetar aktivt för att minska vår klimatpåverkan genom att minska utsläppen av växthusgaser och främja användningen av förnybar energi och energieffektiva teknologier. Vi strävar efter att minska vår koldioxidavtryck och att bidra till att bekämpa klimatförändringarna.

3. Miljöledning och Certifiering: Vi tillämpar en systematiskt tillvägagångssätt för miljöledning och strävar efter att kontinuerligt förbättra vår miljöprestanda. Vi följer tillämpliga lagar och förordningar samt strävar efter att uppfylla relevanta miljöcertifieringar och standarder för att säkerställa att vår verksamhet bedrivs på ett miljömässigt hållbart sätt.

4. Miljöutbildning och Medvetenhet: Vi erbjuder utbildning och uppmuntrar till medvetenhet bland våra anställda och affärspartners om vikten av att skydda miljön och genomföra hållbara arbetsmetoder. Genom att öka medvetenheten och kunskapen om miljöfrågor kan vi gemensamt bidra till att minska vår miljöpåverkan.

Genom att integrera dessa miljöåtaganden i vår verksamhet, tillsammans med vår etik- och rättvisepolicy, strävar vi efter att upprätthålla höga standarder för hållbarhet och socialt ansvarstagande. Vi förväntar oss att alla våra anställda och affärspartners delar våra åtaganden och aktivt bidrar till att förverkliga dem.